Regulamin sklepu internetowego SADVA.pl

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy SADVA.pl, należący do SADVA Sp. z o. o. Sp. komandytowa, , NIP 7773321744, REGON 380270452, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732399

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2. Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. SprzedawcaSADVA Sp. z o. o. Sp. komandytowa, , NIP 7773321744, REGON 380270452, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732399

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym SADVA.pl

4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu określający zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie.

6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu na odległość zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Leona Teligi 3, 62-020 Swarzędz.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sadva.pl

3. Numer/numery telefonu Sprzedawcy: 519-133-121,

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 65 1090 1450 0000 0001 4189 8445

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 

§ 4. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest:

    a) posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:

 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszą, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszą, z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

    b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Koszty dostępu do usług telekomunikacyjnych niezbędnych do złożenia Zamówienia pokrywane są przez Klienta. Opłaty te pobierane są przez dostawcę właściwych usług telekomunikacyjnych.

 

§ 5. Informacje ogólne

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Regulamin udostępniany jest Klientowi w momencie rejestracji w Sklepie, Nadto Regulamin wyświetlany jest każdorazowo w Formularzu zamówienia oraz jest dostępny na stronie głównej Sklepu w zakładce: „Regulamin”. Sprzedawca umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, w tym w formie wydruku, treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za: zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem Klienta lub osób trzecich bądź niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta; utratę przez Klienta danych w wyniku awarii sprzętu i oprogramowania oraz innych okoliczności nieleżących po stronie Sprzedawcy; skutki korzystania przez Klienta ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego; treść reklam zamieszczonych na stronie Sklepu przez podmioty trzecie; ograniczenia technologiczne oraz szybkość przesyłu danych, za które odpowiada Klient bądź dostawca odpowiednich usług na rzecz Klienta.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania strony internetowej Sklepu na czas niezbędny do przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub rozbudowy strony. O zawieszeniu funkcjonowania strony Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

6. Wyłączną odpowiedzialność za czynności podejmowane przez Klienta w ramach korzystania ze Sklepu ponosi Klient.

7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena Produktu widniejąca przy Produkcie na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.

10. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest (zgodnie z wyborem Klienta) paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest założenie przez Klienta Konta (z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu).

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta (przy zamówieniach składanych drogą mailową bądź telefoniczną). 

4. Aby założyć Konto w Sklepie należy:

 • wypełnić i zaakceptować Formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu. Niezbędne jest podanie w Formularzu rejestracji następujących danych: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), telefonu, loginu, indywidualnego hasła oraz danych teleadresowych;
 • zapoznać się z udostępnionym w momencie rejestracji Regulaminem oraz zaznaczyć odpowiedni punkt Formularza rejestracji potwierdzający fakt zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.

5. Korekta błędnie wprowadzonych danych Klienta następuje w drodze niezwłocznego poinformowania Sklepu o prawidłowych danych Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adresy wskazany w § 3 bądź drogą telefoniczną pod numerem/numerami telefonu wskazanymi w § 3.

6. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7. Zasady składania Zamówienia

1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po wypełnieniu Formularza zamówienia; za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem e-mail wskazanym w § 3 oraz pod numerem/numerami telefonu wskazanymi w § 3.

2. Zamówienia złożone przy użyciu Formularza rejestracji oraz zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) mogą być składane przez całą dobę. Zamówienia telefonicznie mogą być dokonywane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.

3.  Zamówienia złożone w dni robocze (od poniedziałku do piątku) po godzinie 14-stej, w soboty oraz niedziele i święta, rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie, którego brzmienie staje się integralną częścią Umowy Sprzedaży.

5. W celu złożenia Zamówienia przez Formularz zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu;
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego punktu w Formularzu zamówienia;
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

6. W celu złożenia Zamówienia drogą mailową lub telefoniczną należy:

 • skontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mail wskazanym w § 3 oraz pod numerem/numerami telefonu wskazanymi w § 3.

7. Korekta błędnie wprowadzonych lub podanych przez Klienta w procesie składania Zamówienia danych następuje w drodze niezwłocznego poinformowania Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem e-mail wskazanym w § 3 bądź drogą telefoniczną pod numerem/numerami telefonu wskazanymi w § 3 o prawidłowych danych.

8. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminach, o których mowa w § 9, lub braku możliwości realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Klient może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z Zamówienia.

9. Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe i nie zostały przez Klienta skorygowane w sposób wskazany w ustępie 7 niniejszego paragrafu, a także w przypadku, gdy Klient posiada wobec Sprzedawcy zadłużenie z tytułu dotychczas zawartych Umów sprzedaży.

 

§ 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Teligi 3, 62-020 Swarzędz

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatność elektroniczna realizowana w systemie rozliczeniowym
 • Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9. Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem e-mail wskazanym w § 3 oraz pod numerem/numerami telefonu wskazanymi w § 3, zgodnie z § 7.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail (oraz potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail w przypadku sprzedaży Produktów zamówionych przez Formularz zamówienia) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia w terminie 24 godzin roboczych (48 godzin roboczych w okresie od 15 czerwca do 15 września) liczonych zgodnie z ustępem 5 niniejszego paragrafu (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu).

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – termin początkowy liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź przedstawienia Sprzedawcy przez Klienta niebudzącego wątpliwości potwierdzenia przelewu lub płatności.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym – termin początkowy liczony od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Postanowienia ustępu 4 niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania do Zamówień złożonych w piątek po godzinie 14.00 oraz zamówień złożonych w sobotę, niedzielę bądź święto. W powyższych sytuacjach Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia w kolejnym dniu roboczym (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu).

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski/ Unii Europejskiej, Europy, etc.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty wysyłki i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

11. Przed odbiorem przesyłki (bez względu na sposób jej dostarczenia) Klient winien sprawdzić czy opakowanie Produktu nie uległo uszkodzeniu w transporcie, czy produkt nie posiada wad mechanicznych oraz zgodność Produktu dostarczonego z Produktem zamówionym. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Klient ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. W takiej sytuacji Klient niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę.

 

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty - poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy, bądź drogą elektroniczną - poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

§ 11. Reklamacja i gwarancja

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

6. Produkty posiadają gwarancję producenta przez 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy sprzedaży. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia fabryczne Produktu. Sprzedawca dołączy też Certyfikat Jakości do sprzedanego Produktu, informujący o jego właściwym użytkowaniu.

 

§ 12. Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Spory nierozstrzygnięte na drodze pozasądowej rozpatrywane będą przez właściwe rzeczowo i miejscowo sądy powszechne zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Danymi osobowymi Klientów zbieranymi za pośrednictwem Sklepu są: imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dowodu tożsamości, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), telefon.

2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie za zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art.71 Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.