REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SADVA.PL

Art. 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Sadva.pl (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie sadva.pl (zwanego dalej: „Sadva.pl”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 ust. 5.

2. Sprzedającym jest Sadva II spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy ul. Leonida Teligi 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000732399, posiadająca NIP: 7773321744, REGON: 380270452 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 PLN w całości opłacony, e-mail: sklep@sadva.pl, tel. +48 519133121, która jest producentem produktów marki Sadva (zwana dalej: „Sprzedającym”).

3. Do korzystania z Sadva.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego Sadva.pl, w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Art. 2. 

Klienci i rejestracja

1. Klientami Sadva.pl (zwanymi dalej: „Klientami”) mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.

2. W celu szybszego i łatwiejszego korzystania z Sadva.pl, Klient może dokonać rejestracji (założenie konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sadva.pl, podając swój adres e-mail oraz hasło i jego potwierdzenie, a także adres korespondencyjny, numer telefonu. Utworzenie i korzystanie z konta przez Klienta jest dobrowolne i bezpłatne. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta.

3. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sadva.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.

5. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Sadva.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Sadva.pl. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.

6. Klient może w ramach konta podać numer przydzielonej mu karty programu lojalnościowego, dzięki czemu zakupy dokonywane po zalogowaniu się do konta będą podlegały rabatom udzielonym Klientowi w ramach programu.

7. Klientowi nie wolno udostępniać jakimkolwiek osobom trzecim możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o przejęciu danych dostępu do konta przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

8. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta, podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy, w tym kodu pocztowego, miasta, kraju, opcjonalnie firmy i numeru NIP - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.

9. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Sadva.pl dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych) Klient wprowadza takie wyłącznie wtedy, jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Sadva.pl), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych.

10. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Sadva.pl materiały bez zgody Sprzedającego.

11. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sadva.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych bądź poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sadva, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

12. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu poprzez stosowny formularz elektroniczny dostępny w Sadva.pl. Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza konta może zostać skutecznie zweryfikowana przez Sprzedającego. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów bądź też nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach Sadva.pl, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

Art. 3. 

Zakupy

1. W ramach Sadva.pl publikowane są informacje o produktach (zwanych dalej: „Produktami”) oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający podkreśla, że informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów (zwaną dalej: „Zamówieniem”).

2. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem sposobu dostawy i wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, które do czasu dostawy nie powinny ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu ich dostarczenia.

4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość potwierdzającą skuteczne złożenie zamówienia. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy wyłącznie w zakresie potwierdzonych Produktów.

5. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, iż Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

Art. 4. 

Płatność za Produkty

1. Płatności za Produkty dokonywane są przez Klienta na podany numer konta (przelew) bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Sprzedający dopuszcza również dokonanie zapłaty za pobraniem.

2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności, np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Cena Produktu nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktu, których wysokość wskazywana jest odrębnie przy dokonywaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy Produktu. Dokonując wyboru sposobu dostawy produktu Klient dobrowolnie wybiera i akceptuje określoną wysokość kosztów transportu i dostawy produktu. 

4. Nabycie Produktu dokumentowane jest wystawieniem przez Sprzedającego paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.

5. Klient może korzystać z upustów bądź rabatów na zasadach opisanych w Sadva.pl. Zgromadzone upusty bądź rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Produktów, które nie zostały wyłączone z możliwości podlegania danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani też nie podlegają zamianie na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

Art. 5. 

Dostawa Produktów

1. Miejscem spełnienia przez Sprzedającego świadczenia z umowy sprzedaży jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).

2. Sprzedający informuje Klienta o kosztach dostawy w Sadva.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.

3. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.

4. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i dla których określił odrębny koszt dostawy. Sprzedający przewiduje możliwość zawarcia odrębnego porozumienia z Klientem celem wysłania Produktów także do innych krajów niż podane w Sadva.pl.

5. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminami świadczenia usług, na jakich dany przewoźnik realizuję dostawę, dostępna jest na stronie Sadva.pl  na adres dostawy wskazany przez Kupującego bądź do punktów odbioru, których lista znajduje się na stronie Sadva.pl. Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej.

6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki (w tym także po odbiorze przesyłki z punktu odbioru). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie przesyłki, Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.

7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki bądź w przypadku zmiany adresu po zawarciu umowy sprzedaży i niepoinformowania Sprzedającego o tym fakcie. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

Art. 6. 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów, o których mowa w art. 2 ust. 9 powyżej (zwanych dalej: „Danymi osobowymi”), jest Sprzedający.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach Sadva.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.

5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Sprzedającego odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażową (np. rozstrzyganie reklamacji) oraz podmioty świadczące na rzecz Sprzedającego usługi związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów.

7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w Sadva.pl. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).

8. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.sadva.pl

Art. 7. 

Postępowanie reklamacyjne

1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację można złożyć pisemnie - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sadva.pl  bądź na adres Sprzedającego – ul. Leonida Teligi 3, 62-020 Swarzędz, albo też złożyć w Salonie Sadva, których lista dostępna jest w Sadva.pl).

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w Sadva.pl), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku, jeśli reklamacja dotyczy Produktu, wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

6. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu.

7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Sprzedającego dotyczącej złożonej reklamacji.

9. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. Klient będzie mógł skorzystać z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji w stosunku do której następuje zwrot ceny.

10. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

1. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

2. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

3. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

4. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.  Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany Produktu. Sprzedający, wedle swego wyboru, niezwłocznie wadę usunie albo wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za Produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

Art. 8. 

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedający wydłuża termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn do trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić pisemnie, a wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich bądź tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

4. W przypadku dokonania zakupów przez Klienta na kwotę uprawniającą do darmowej dostawy, częściowe odstąpienie od umowy uprawnia Sadva.pl do domagania się zwrotu kosztów dostawy w wysokości najtańszej płatnej metody dostawy oferowanej przez Sadva.pl. W takiej sytuacji Sadva.pl może dokonać potrącenia kosztów dostawy z kwotą odpowiadającą cenie zwracanych Produktów.

5. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty zawierające grawer zamówiony przez Klienta).

Art. 9. 

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sprzedający poinformuje o tym Klientów na stronie Sadva.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sadva.pl (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w artykule 2 ust. 12 niniejszego Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sadva.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo "Sadva"), układu i kompozycji stron internetowych Sadva.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Niniejszy Regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.

5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

6. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedającym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny wybrany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi właściwości ogólnej bądź przemiennej.

Newsletter

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych ww celach marketingowych, handlowych oraz związanych z obsługą wysyłki Newslettera jest: D Sadva Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu. Dane do kontaktu z Administratorem: SADVA Sp. z o.o. , ul. Leonida Teligi 3, 62-020 Swarzędz, telefon: 519133121, e-mail: sklep@sadva.pl. (dalej: „Administrator”).

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki drogą elektroniczną newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych.

2. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”).

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora.

4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania drogą elektroniczną informacji marketingowych, handlowych oraz newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych, handlowych oraz newslettera.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza dostawcami systemów informatycznych i usług IT dla Administratora, podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi niezbędne do prawidłowej realizacji  przez Administratora wysyłki drogą elektroniczną informacji marketingowych, handlowych i newslettera.

9. Informujemy, że nie jest Pani/Pan profilowana/y. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

10. Pełne informacje o danych osobowych znajdzie Pan/Pani w naszej Polityce Prywatności. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: sklep@sadva.pl