×

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SADVA.PL

Art. 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Sadva.pl określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie sadva.pl (zwanego dalej: „Sadva.pl”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną m.in w zakresie prowadzenia konta, otrzymywania informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).

2. Sprzedającym jest SADVA spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Jasinie (62-020) przy ul. Wiejskiej 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000885721, posiadająca NIP: 7773321744, REGON: 380270452 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN w całości opłacony, e-mail: sklep@sadva.pl, tel. +48 519133121, która jest producentem produktów marki SADVA.

3. Do korzystania z Sadva.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego Sadva.pl, w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sadva.pl oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sadva.pl, zasady składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży Produktów dostępnych w Sadva.pl.  

5. Dostęp do Regulaminu każdy z użytkowników może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez skorzystanie z linku „Regulamin” na stronie Sadva.pl, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie trwałym nośniku.  

6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia, a także otrzymywania informacji handlowych i marketingowych.

7. Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów i Gości będących Konsumentami. 

Art. 2.

Definicje:

SADVA/Sprzedający  – SADVA spółka z ograniczona odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Jasinie (62-020) przy ul. Wiejskiej 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000885721, posiadająca NIP: 7773321744, REGON: 380270452 oraz kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN w całości opłacony, e-mail: sklep@sadva.pl, tel. +48 519133121, która jest producentem i sprzedawcą produktów marki SADVA 

Klient -  osoba, która ukończyła  16. rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonego zakupu, korzystająca z Sadva.pl, posiadająca Konto w sklepie internetowym Sadva.pl

Gość - osoba fizyczna korzystająca ze strony Sadva.pl, nieposiadająca Konta lub niebędąca do niego zalogowana

Kupujący – Klient lub Gość dokonujący zakupów przez stronę Sadva.pl

Konsument – Klient bądź Gość będący osobą fizyczną, dokonujący na stronie Sadva.pl czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto – zbiór danych powiązanych z danym Klientem, obejmujący informacje o jego aktywności na stronie Sadva.pl, w tym informacje podawane przez Klienta na stronie Sadva.pl

Zamówienie – zamówienie na Produkt złożone przez Klienta za pośrednictwem Sadva.pl 

Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sadva.pl

Dostawa – usługa przewozu przedmiotów zakupionych przez Kupującego, świadczona przez profesjonalnych przewoźników, wybranych przez Kupującego przy finalizacji zamówienia.  

Newsletter — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom, na ich wyraźną pisemną zgodę, otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych informacji handlowych i marketingowych, w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez osobę adres e-mail lub numer telefonu.

Regulamin/Umowa o świadczenie usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów i Gości, Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, Gościa i Sprzedającego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Klienta lub Gościa, Produktu za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem lub Gościem a Sprzedającym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedający w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. 

Usługa elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedającego na rzecz Klienta lub Gościa za pośrednictwem Sadva.pl, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedającym, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

Kod rabatowy – Ciąg znaków stworzony przez Sprzedawcę uprawniający Kupującego do otrzymania zniżki procentowej albo kwotowej na Zamówienie.

Promocja wiązana/Promocja warunkowa - Akcja promocyjna polegająca na zdefiniowaniu pewnego uwarunkowania po spełnieniu którego Kupujący otrzyma zniżkę cenową, nagrodę lub inną formę gratyfikacji albo zdefiniowaniu produktów powiązanych przy zakupie których Kupujący otrzyma zniżkę cenową, nagrodę lub inną formę gratyfikacji.

Art. 3.

Zasady korzystania z Sadva.pl

1. Sprzedający umożliwia zawieranie umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi drogą elektroniczną przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.  

3. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest między Kupującym a Sprzedającym.  

4. Warunkiem korzystania z Sadva.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5. W celu szybszego i łatwiejszego korzystania z Sadva.pl, osoba chcąca dokonać zakupu może dokonać rejestracji (założenie Konta) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sadva.pl, podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne.   

6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Sadva.pl po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

7. Do złożenia zamówienia i dokonania zakupu nie jest wymagane założenie Konta. Kupujący może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania Konta na Sadva.pl (tzw. zakupy jako Gość bez rejestracji Konta).   

8. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do dostawy lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego. 

9. Gość, dokonujący zakupu bez rejestracji Konta, podczas dokonywania zakupu będzie zobowiązany do podania imienia, nazwiska, adresu dostawy, opcjonalnie firmy i numeru NIP - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu e-mail, numeru telefonu – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.

10. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Sadva.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie internetowej Sadva.pl. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.

11. Klient może w ramach Konta podać numer przydzielonej mu karty programu lojalnościowego, dzięki czemu zakupy dokonywane po zalogowaniu się do Konta będą podlegały rabatom udzielonym Klientowi w ramach programu. 

12. Klientowi nie wolno udostępniać jakimkolwiek osobom trzecim możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o przejęciu danych dostępu do konta przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

13. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Sadva.pl dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Kupujący (np. do celów rekomendacyjnych) Kupujący wprowadza takie dane wyłącznie wtedy, jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Sadva.pl), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych.

14. W przypadku naruszenia przez Kupującego niniejszego Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Kupującym bądź zawiesić wykonywanie umowy z Klientem w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Kupujący pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach Sadva.pl materiały bez zgody Sprzedającego.

15. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sadva.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych bądź poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń SADVA, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

16. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego Konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu poprzez stosowny formularz elektroniczny dostępny w Sadva.pl. Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia Konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza Konta może zostać skutecznie zweryfikowana przez Sprzedającego. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów bądź też nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach Sadva.pl, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

Art. 4.

Zakupy

1. W ramach Sadva.pl publikowane są informacje o Produktach oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający podkreśla, że informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Kupującego wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów

2. Kupujący dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Kupującego, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem sposobu dostawy i wyboru formy płatności, Kupujący zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu dostawy i numeru telefonu, które do czasu dostawy nie powinny ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu ich dostarczenia.

4. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego oraz wyborze metody płatności, Kupujący otrzymuje od Sprzedającego drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Kupujący otrzymuje stosowną wiadomość potwierdzającą skuteczne złożenie Zamówienia. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy wyłącznie w zakresie potwierdzonych Produktów. 

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Kupującego Zamówieniem.

6. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, iż Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Kupującego.

Art. 5.

Płatność za Produkty

1. Płatności za Produkty dokonywane są przez Kupującego na podany numer konta (przelew) bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający, dla wygody Kupujących, zawarł umowę. Sprzedający dopuszcza również dokonanie zapłaty za pobraniem.

2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Kupujący zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności, np. strony logowania banku Kupującego lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 1 dnia roboczego od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Kupującego od umowy sprzedaży.

3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Cena Produktu nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktu, których wysokość wskazywana jest odrębnie przy dokonywaniu przez Kupującego wyboru sposobu dostawy Produktu. Dokonując wyboru sposobu dostawy produktu Kupujący dobrowolnie wybiera i akceptuje określoną wysokość kosztów transportu i dostawy produktu. 

4. Nabycie Produktu dokumentowane jest wystawieniem przez Sprzedającego paragonu bądź faktury VAT. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.

5. Kupujący może korzystać z upustów bądź rabatów na zasadach opisanych w Sadva.pl. Zgromadzone upusty bądź rabaty mogą być wykorzystane przez Kupującego wyłącznie na zakup Produktów, które nie zostały wyłączone z możliwości podlegania danym upustom bądź rabatom. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Kupujący uiszcza za Produkt. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani też nie podlegają zamianie na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

Art. 6.

Dostawa Produktów

1. Miejscem spełnienia przez Sprzedającego świadczenia z umowy sprzedaży jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Kupującego).

2. Sprzedający informuje Kupującego o kosztach dostawy w Sadva.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Kupującego.

3. Szacowany czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Kupujący nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.

4. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy dostawy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i dla których określił odrębny koszt dostawy(na terenie Unii Europejskiej) Sprzedający przewiduje możliwość zawarcia odrębnego porozumienia z Kupującym celem wysłania Produktów także do innych krajów niż podane w Sadva.pl.

5. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminami świadczenia usług, na jakich dany przewoźnik realizuję dostawę, dostępna jest na Sadva.pl na adres dostawy wskazany przez Kupującego bądź do punktów odbioru, których lista znajduje się na stronie Sadva.pl. Sprzedający informuje Kupującego o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej.

6. Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki (w tym także po odbiorze przesyłki z punktu odbioru). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie przesyłki, Kupujący powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.

7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w tym w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki bądź w przypadku zmiany adresu po zawarciu umowy sprzedaży i niepoinformowania Sprzedającego o tym fakcie. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Kupującego o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

Art. 7.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupujących oraz osób wskazanych przez Kupujących o których mowa w art. 2 ust. 13 powyżej (zwanych dalej: „Danymi osobowymi”), jest Sprzedający.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach Sadva.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Kupującymi i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji oraz wysyłania informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu, b) konieczności wykonania umowy na rzecz Kupującego lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Kupujących – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

4. Podanie Sprzedającemu Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej oraz otrzymaniem informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).

5. Odbiorcami Danych osobowych są osoby działające na rzecz Sprzedającego odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Kupujących, a także obsługę posprzedażową (np. rozstrzyganie reklamacji) oraz podmioty świadczące na rzecz Sprzedającego usługi związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów.

7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Zamówień, prowadzenia Konta Klienta w Sadva.pl, subskrypcji Newslettera. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).

8. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe dotyczące Kupujących oraz innych osób, których dane zgłosił Kupujący, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności i Cookies, której treść dostępna jest na stronie www.sadva.pl

Art. 8.

Postępowanie reklamacyjne

1. Kupujący może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacje można składać osobiście w salonach stacjonarnych SADVA, na adres pocztowy Sprzedawcy: ul. Wiejska 29, 62-020 Jasin, jak również drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@sadva.pl. Reklamacja może, lecz nie musi, zostać złożona przy użyciu formularza reklamacji dostępnego w Salonach lub na stronie internetowej www.sadva.pl.

3. Procedura reklamacyjna jest wszczynana po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji przez Sprzedającego nie stanowi uznania reklamacji przez Sprzedającego.

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w Sadva.pl), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku, jeśli reklamacja dotyczy Produktu, wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu. 

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają̨ uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się̨ do Kupującego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

7. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przekazania przez Kupującego reklamacji.

8. Kupujący ma możliwość odwołania się̨ od decyzji Sprzedającego dotyczącej złożonej reklamacji. 

9. Sprzedający rozpatrzy żądania Kupującego biorąc pod uwagę następujące okoliczności: 

a) łatwość i szybkość wymiany Produktu na wolny od wad lub naprawy reklamowanego Produktu,

b) charakter wady (istotna czy nieistotna), 

c) fakt czy Produkt był już wcześniej reklamowany. 

10. Sprzedający może odmówić żądaniu Kupującego dotyczącemu wymiany bądź naprawy Produktu pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa Produktu jest niemożliwa do zrealizowania, w szczególności ze względu na niedostępność towaru z uwagi na zaprzestanie jego produkcji lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. Sprzedający zaproponuje wówczas wypadku alternatywne rozwiązanie. 

11. Kupujący zostanie zawiadomiony przez Sprzedającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wybranej przez Klienta, tj. pocztą, drogą elektroniczną lub telefonicznie - na dane kontaktowe wskazane przez Kupującego w reklamacji lub osobiście w salonie stacjonarnym SADVA. 

12. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji dotyczących rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 

13.Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Kupującego metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość́ wykorzystanego rabatu. Kupujący będzie mógł skorzystać́ z tego rabatu w przyszłych zakupach na zasadach jakie przysługiwały Kupujący przed zawarciem transakcji, w stosunku do której następuje zwrot ceny. 

14. Kupujący nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością̨ zawodową lub gospodarczą (Kupujący niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza się̨ do uprawnienia Kupującego do żądania usunięcia wady bądź wymiany Produktu. Sprzedający, wedle swego wyboru, niezwłocznie wadę̨ usunie albo wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić́ od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za Produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami jest wyłączona. 

15. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji dotyczących rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. 

Art. 9.

Gwarancja

1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sadva.pl są objęte 24- miesięczną gwarancją Sprzedawcy. 

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 

Art. 10

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedający wydłuża termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn do trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić pisemnie, a wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich bądź tylko wybranych przez Kupującego Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Kupujący odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Kupujący. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Kupującego należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Kupującego sposobu płatności za Produkt. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Produktu z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Kupujący będzie mógł dalej wykorzystać na zasadach przypisanych do danego rabatu.

4. W przypadku dokonania zakupów przez Kupującego na kwotę uprawniającą do darmowej dostawy, częściowe odstąpienie od umowy uprawnia Sprzedającego do domagania się zwrotu kosztów dostawy w wysokości najtańszej płatnej metody dostawy oferowanej przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Sprzedający może dokonać potrącenia kosztów dostawy z kwotą odpowiadającą cenie zwracanych Produktów.

5. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Kupującemu zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Kupującego do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Kupującego.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty zawierające grawer zamówiony przez Kupującego).

7. W przypadku dokonania zakupów przez Kupującego na kwotę uprawniającą do otrzymania rabatu, częściowe odstąpienie od umowy (pozostawienie produktów o wartości mniejszej niż ta ,która upoważnia do otrzymania rabatu), uprawnia Sprzedającego do domagania się zwrotu kosztów w wysokości przyznanego rabatu dla produktów, które nie zostały zwrócone W takiej sytuacji Sprzedający może dokonać potrącenia kosztów przyznanego rabatu z kwotą odpowiadającą cenie zwracanych Produktów. Dodatkowe postanowienia dotyczące zwrotów produktów objętymi poszczególnymi promocjami będą zawarte w Art. 12.

8. Klient może dokonać jednorazowo darmowego zwrotu produktów z jednego zamówienia za pośrednictwem portalu szybkiezwroty.pl

9. Klient może dokonać jednorazowo darmowej wymiany produktów z jednego zamówienia za pośrednictwem portalu szybkiezwroty.pl

Art.11 

Newsletter  

1. Klient lub Gość ma możliwość zlecenia przesyłania informacji handlowych i marketingowych w postaci Newslettera w ramach świadczonych przez Sprzedawcę Usług elektronicznych, na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient lub Gość jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane informacje.                                          

2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Klienta lub Gościa:      

 a. udostępnienia co najmniej swojego adresu e-mail, w odpowiednim polu w Serwisie, lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;                                                           

    b. zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta – o ile taka funkcjonalność została udostępniona).                                                     

3. Świadczenie Usług elektronicznych Newsletter przez Sprzedawcę jest bezpłatne.            

4. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych Newsletter zawarta jest na czas nieoznaczony.            

5. Klient lub Gość jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera w każdy czasie.

Art. 12

Promocje

1. "Promocja -20% na Każdy Kolejny Produkt"

1.1. Dodając do koszyka minimum 2 produkty, rabat -20% automatycznie naliczy się na każdy tańszy produkt, niż najdroższy produkt w koszyku.

1.2. Masz pełne 30 dni na bezpłatny, jednorazowy zwrot lub wymianę za pośrednictwem InPost Paczkomat 24/7®. Jeśli jednak zdecydujesz się zwrócić część produktów z zamówienia i zostawisz sobie mniej niż dwa produkty, stracisz możliwość skorzystania z promocji "Promocja -20% na Każdy Kolejny Produkt". Przy zamówieniu co najmniej 3 produktów i dokonaniu zwrotu najdroższego z nich, kolejny pod względem najwyższej wartości utraci swój rabat. 

1.3. Promocja nie dotyczy produktów przecenionych.

1.4. Promocja trwa do 14 lutego 2024 r.

Art. 13

Kody rabatowe.

1. SADVA udostępnia Kody rabatowe w ramach personalizowanej obniżki cen, organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

2. Kod rabatowy nie może być wykorzystany przy zakupie Produktów objętych obniżką cenową w Sadva.pl, chyba że Sprzedający postanowi inaczej, o czym wyraźnie poinformuje Kupującego jednocześnie z informacją o udostępnieniu danego Kodu rabatowego.

3. Kod rabatowy łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, między innymi Promocjami wiązanymi. 

4. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

5. Okres ważności danego Kodu rabatowego jest każdorazowo notyfikowany przez Sprzedawcę podczas jego przekazania Kupującemu.

6. Przeterminowany Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego okresu ważności.

7. Otrzymany Kod rabatowy jest zdatny do jednorazowego użytku przez jednego Kupującego.

8. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą co oznacza, że do jednego Zamówienia może zostać wykorzystany jeden Kod rabatowy.

9. Kupujący uaktywnia obniżkę cenową dodając wybrany Produkt/Produkty do koszyka, a następnie po przejściu do realizacji Zamówienia zaznaczy pole wyboru obok pytania „Masz kod rabatowy?” i wpisze poprawny Kod rabatowy. Wpisanie poprawnego Kodu rabatowego powoduje obniżenie wartości Zamówienia o wartość procentową albo kwotową przypisaną do danego Kodu rabatowego.

10. Po wpisaniu poprawnego Kodu rabatowego udzielany jest rabat od obowiązującej ceny Produktu.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące Zamówienia z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.”

ART. 14

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>,

5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

Art. 15

Postanowienia końcowe

1. SADVA zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na:

1.1. zmiany obowiązującego prawa mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

1.2. względy bezpieczeństwa;

1.3. usprawnienie działania Sklepu internetowego Sadva.pl;

1.4. zmiana sposobu świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego Sadva.pl ze względu na aspekty techniczne lub technologiczne;

1.5. zmiana zakresu albo sposobu świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego Sadva.pl ze względu na wprowadzenie nowych, zmiany lub wycofania przez Sprzedawcę pewnych funkcji Sklepu internetowego Sadva.pl;

1.6. zmiany redakcyjne.”

2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Sprzedający poinformuje o tym Kupujących na stronie Sadva.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Kupującym na adres e-mail przypisany do ich Konta lub podany przy rejestracji dotyczącej subskrypcji Newslettera powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Kupujących mogą nastąpić w terminie krótszym. Kupujących, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Kupującego, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sadva.pl (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w artykule 3 ust. 17 niniejszego Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sprzedający korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Kupujących elementów graficznych (w tym logo "SADVA"), układu i kompozycji strony internetowej Sadva.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.

5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Niniejszy Regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.

6. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

7. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, pomiędzy Kupującym niebędącym konsumentem a Sprzedającym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny wybrany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi właściwości ogólnej bądź przemiennej. 

8. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.01.2023 roku.

 REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne zasady aktywacji oraz użytkowania Karty Podarunkowej Sadva.

2. Użyte  w Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie:

a) Karta Podarunkowa SADVA (zwana dalej także: Kartą Podarunkową) to karta podarunkowa w formie fizycznego bonu towarowego wydanego na okaziciela uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sklepie Internetowym,

b) Wydawca - wydawca Karty Podarunkowej, tj. SADVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasinie, ul.Wiejska 29, 62-020 Jasin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885721, NIP:7773321744, REGON: 380270452, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł - w całości opłacony,

c) Nabywca - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje przekazania środków pieniężnych w złotych polskich na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej w zamian za wydanie Karty Podarunkowej,

d) Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym,

e) Sklep Internetowy - sklep internetowy Towarów oznaczonych marką SADVA prowadzony przez Wydawcę, dostępny na stronie internetowej: www.sadva.pl,

f) Towar/Towary - rzecz/rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do przekazania mu - w zamian za przekazanie przez niego kartą płatniczą lub kredytową bądź przelewem określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w polskich złotych - Karty Podarunkowej uprawniającej jej Użytkownika do zapłaty za Towar, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.  

4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy kartą płatniczą lub kredytową bądź przelewem określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w polskich złotych w zamian za przekazanie Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w okresie jej ważności. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy z chwilą wydania Karty Podarunkowej. Dla określenia daty przekazania środków pieniężnych w przypadku płatności bezgotówkowych decydujący jest moment uznania konta Wydawcy. 

5. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w polskich złotych (PLN) i równa jest ilości przekazanych przez Nabywcę środków pieniężnych na zasadach wskazanych w punkcie 4 powyżej. 

6. Karty podarunkowe posiadają odpowiadające ich wartości nominały 100 PLN, 150 PLN, 200 PLN, 300 PLN i 500 PLN.

2. WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela.

2. O wydanie Karty Podarunkowej Nabywca może zawnioskować mailowo przez zgłoszenie na adres poczty elektronicznej Wydawcy: __sklep@sadva.pl_, telefonicznie przez zgłoszenie pod numerem telefonu: 519 133 121 bądź poprzez zakup Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym. 

3. Wnioskując o wydanie Karty Podarunkowej Nabywca zobowiązany jest podać Wydawcy dane do wysyłki Karty Podarunkowej (imię oraz nazwisko bądź nazwę i kompletny adres). Nabywca poda Wydawcy adres poczty elektronicznej w celu przesłania informacji o ewentualnej zmianie treści Regulaminu, o której mowa w ustępie 7 punkt 7.

4. Kwota przekazanych Wydawcy przez Nabywcę środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty Podarunkowej. Po prze-kazaniu środków pieniężnych przez Nabywcę, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Wydawcę oraz podaniu danych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Wydawca niezwłocznie wyśle Kartę Podarunkową Nabywcy.

5. Zakup i aktywacja Karty Podarunkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

6. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje w chwili jej wydania, tj. otrzymania przez Nabywcę. 

7. Wydawca nie obciąża Nabywcy lub Użytkownika za wydanie lub korzystanie z Karty Podarunkowej. 

8. Nie jest możliwe anulowanie zasilenia na Karcie Podarunkowej. 

9.  Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia jej wydania. Po upływie powyższego terminu Karta traci ważność. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony z zastrzeżeniem postanowienia punktu 6 ustęp 4 poniżej. 

10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych, które pozostaną niewykorzystane na Karcie Podarunkowej pomimo upływu terminu jej ważności.

11. Nabywca po przekazaniu Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich otrzyma zasilenie Karty Podarunkowej w kwocie równej wartości aktywacji Karty Podarunkowej. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym i nie podlegają oprocentowaniu.

12. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika na zasilenie Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniona przez Wydawcę na inną kartę tego typu. 

13. Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki przy użyciu Karty Podarunkowej. 

3. ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

1. Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie w Sklepie Internetowym dostępnym na stronie internetowej: www.sadva.pl.

2. Nie obowiązuje minimalna kwota zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej.

3. Zrealizować można wyłącznie Kartę Podarunkową aktywną.

4. Płatność Kartą Podarunkową następuje przy płatności internetowej poprzez wpisanie kodu rabatowego znajdującego się na Karcie Podarunkowej w odpowiednim miejscu w formularzu zakupów na Stronie Internetowej. 

5. Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową jednokrotnie, tj. przy jednej tylko transakcji zakupu Towarów na Stronie Internetowej.

6. Gdy przy realizacji Karty Podarunkowej wartość otrzymanego Towaru jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie Podarunkowej i nie jest fizycznie wydawana Użytkownikowi. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych, które pozostaną niewykorzystane na Karcie Podarunkowej po posłużeniu się Kartą Podarunkową na warunkach wskazanych w ustępie 5 powyżej. 

7. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym dopuszczalnym w Sklepie Internetowym, gdy wartość Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.

8. Do zakupu Towarów z użyciem Karty Podarunkowej będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Podarunkowej bez względu na fakt legalności wejścia w jej posiadanie. 

9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

 a uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;

 b braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego Towaru;

 c braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).

10. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z siły wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. awarii systemu informatycznego itp.

11. W przypadku trwałego i nieodwracalnego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty Podarunkowej będzie możliwa – wypłaci jej Użytkownikowi lub Nabywcy kwotę odpowiadającą

stanowi Karty Podarunkowej. W takim przypadku dana Karta Podarunkowa zostanie unieważniona.

 4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Od chwili wydania Nabywcy Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową, w tym za jej utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież. 

2. Nie jest możliwe zgłoszenie Wydawcy zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty Podarunkowej bądź dokonanie jej zablokowania. 

3. Transakcja dokonana przy pomocy Karty Podarunkowej jest ważna bez względu na to czy Użytkownik wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony. Wydawca nie jest w stanie zweryfikować Nabywcy lub Użytkownika. 

5. REKLAMACJE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane przez Nabywcę lub Użytkownika telefonicznie pod numerem telefonu: _519  133 121_____, mailowo na adres poczty elektronicznej: __sklep@sadva.pl_bądź pisemnie na adres: _62-020 Jasin ul. Wiejska 29 (w przypadku reklamacji mailowych bądź pisemnych reklamacje należy opatrzyć dopiskiem „reklamacja Karty Podarunkowej”).

2. Wydawca rozpozna reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. 

6. ZWROTY TOWARÓW

1. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży Towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu Karty Podarunkowej. Saldo Karty zostanie wówczas powiększone przez Wydawcę o równowartość kwoty, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych Towarów.

2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży Towarów zakupionych częściowo przy użyciu Karty Podarunkowej, a częściowo gotówką, kartą płatniczą lub kredytową bądź przelewem zwrot pieniędzy nastąpi w odpowiednich częściach przy użyciu Karty Podarunkowej oraz innej formy odpowiadającej użytej do transakcji formie płatności. 

3. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży Towarów zakupionych gotówką, kartą płatniczą lub kredytową bądź przelewem istnieje możliwość zwrotu Towarów w zamian za Kartę Podarunkową o określonej wartości, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na taka formę rozliczenia. 

4. Zwrot wartości Towaru wydłuża ważność Karty Podarunkowej o okres 12 miesięcy.

5. Darmowy zwrot obowiązuje tylko przy zamówieniach z wybraną opcją dostawy InPost Paczkomat 24/7®. W przypadku Kuriera DPD zwracana jest kwota 12,99zł.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na pisemne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

2. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta Podarunkowa jest znakiem legitymacyjnym - elektroniczną formą bonu towarowego.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

4. Reklamacje konsumenckie uregulowane są przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Wydawcy pod adresem: www.sadva.pl/_.

6. Nabywca przez nabycie Karty Podarunkowej oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Użytkownik przez użycie Karty Podarunkowej oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. 

7. Wydawcy przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w tym w zakresie zakończenia wydawania Kart Podarunkowych. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. In-formacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej pod adresem: www.sadva.pl/____________ oraz przekazana drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Nabywcę.Regulamin promocji "Szkatułka za 1 zł przy zakupie od 350 zł"