×

POLITYKA PRYWATNOŚCI SADVA

Art. 1

Wstęp

1. Celem niniejszej Polityki Prywatności i Cookies jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczeniem usług i/lub sprzedażą produktów przez SADVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Jasin (62-020) przy ul. Wiejska 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000885721,  NIP: 7773321744, REGON: 380270452, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN w całości opłacony za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sadva.pl (dalej: „Sklep”), w tym zakres i cel zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Danych osobowych oraz zasady korzystania ze strony internetowej www.sadva.pl przez Klientów i Gości.

2. Administratorem Danych osobowych jest Sadva spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasinie (62-020) przy ul. Wiejskiej 29 (dalej: „Administrator Danych”).

3. Podczas wizyty na stronie internetowej www.sadva.pl pozyskiwane są zarówno dane, w przypadku których nie można wykluczyć ich odniesienia do konkretnej osoby, jak i dane osobowe, które przekazywane są w wyniku podejmowanych czynności. Wszystkie powyższe informacje traktowane są jako Dane osobowe.

4. Niniejszy dokument udostępniony jest celem podjęcia samodzielnej, świadomej i swobodnej decyzji o skorzystaniu ze strony internetowej www.sadva.pl. 

5. Administrator Danych zobowiązuje się do przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności i Cookies, wymogów obowiązujących przepisów prawa, m. in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

Art. 2

Definicje

Na potrzeby Polityki Prywatności i Cookies poniższe pojęcia zostały zdefiniowane następująco:

1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej identyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

2. Pliki cookie - zwane również „ciasteczkami”, niewielkie pliki zachowane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Klienta lub Odwiedzającego. Posiadają unikalne identyfikatory przypisane do urządzenia, które umożliwiają stronie internetowej zapamiętywanie jego działań i preferencji w czasie, takich jak: lokalizacja, język, rozmiar czcionki i inne, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne wpisywanie informacji przy kolejnym odwiedzeniu strony internetowej www.sadva.pl.  

3. Klient – osoba, która ukończyła 16. rok życia i posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonego zakupu w Sklepie dostępnego pod adresem www.sadva.pl. Klient korzysta z użyteczności dostępnych na stronie internetowej w celu zakupu towaru. 

4. Gość – osoba przeglądająca zawartość strony internetowej www.sadva.pl.  

5. Użytkownik – osoba zapisująca się i wyrażająca zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych (Newslettera), będąca jednocześnie Klientem lub Gościem.

6. Newsletter – informacje handlowe i/lub marketingowe wysyłane przez Sadva sp. z o.o. za wyraźną zgodą Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

7. Strona – strona internetowa Sklepu dostępna pod adresem www.sadva.pl.

Art. 3

Ogólne zasady przetwarzania Danych osobowych

1. Administrator Danych zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania Danych osobowych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

2. Administrator Danych zbiera i przetwarza następujące kategorie Danych osobowych:

a. dane Klienta i Gościa – IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości strony internetowej www.sadva.pl, a także w sytuacji korzystania przez Klienta i Gościa z urządzeń przenośnych – dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej www.sadva.pl,

b. dane Klienta:    

i.  w związku z założeniem Konta na Stronie – imię, nazwisko, adres e-mail, hasło,

ii. w związku z dokonywaniem zakupu jako Klient posiadający konto – numer telefonu, adres dostawy (opcjonalnie przy wyborze faktury VAT - nazwa firmy, NIP, adres siedziby),

iii. w związku z dokonywaniem zakupów jako Klient nieposiadający Konta na Stronie -  imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy (opcjonalnie przy wyborze faktury VAT - nazwa firmy, NIP, adres siedziby),

c. dane Użytkownika (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera) – imię, nazwisko, adres e-mail,

d. dane Klienta, który wyraził zgodę oraz zapoznał się z regulaminem oraz zasadami danego programu lojalnościowego, akcji promocyjnej, konkursu - każdorazowo szczegółowo określone w regulaminie programu lojalnościowego, akcji promocyjnej bądź konkursu,

e. dane Klienta związane z korzystaniem z usług płatniczych, udostępnianych w ramach Sklepu, a świadczonych przez zewnętrznego operatora płatności - w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności za zakupione towary; dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności jednemu z operatorów płatności z jakimi współpracuje Sklep, w zakresie obsługi płatności.

3. Administrator Danych przy zbieraniu, przetwarzaniu Danych osobowych kieruje się następującymi zasadami: 

a. zbiera Dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane,

b. cele zbierania Danych osobowych są jasno określone i mają oparcie w przepisach prawa – Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami,

c. dba o aktualność i poprawność Danych osobowych i niezwłocznie reaguje na wnioski o sprostowanie czy aktualizację Danych osobowych,

d. realizuje wszystkie przewidziane przepisami RODO prawa Klientów i Gości,

e. ogranicza przechowywanie Danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania Danych osobowych,

f. chroni Dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

g. jeżeli Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 4

Podstawy prawne przetwarzania danych i cele przetwarzania danych

1. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest: 

a. zgoda - dobrowolnie wyrażona przez Klienta, Gościa lub Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

b. wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do udostępnienia i przeglądania strony internetowej  www.sadva.pl (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

c. prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb Klientów, Gości lub Użytkowników, udzielenie odpowiedzi na żądania Klientów, Gości i Użytkowników, zwiększenie efektywności strony internetowej i usług, zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej www.sadva.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i realizacji procedury reklamacji), obsługi programów lojalnościowych bądź akcji promocyjnych, do których przystąpi Klient, wysyłania informacji handlowych i marketingowych (Newsletter), a także archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji.   

3. Dane osobowe nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

4. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane od momentu odwiedzenia przez niego strony internetowej www.sadva.pl. W przypadku nieakceptowania Polityki Prywatności należy zaprzestać korzystania i opuścić stronę internetową www.sadva.pl. 

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane od momentu dokonania zakupu na czas wykonywania Umowy, a także procesów posprzedażowych w rozumieniu regulaminu strony internetowej www.sadva.pl.

6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane od momentu zapisania się i wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych (Newsletter).

Art. 5

Przysługujące Prawa

1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Klientowi, Gościom i Użytkownikowi, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych – prawo do uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia czy przetwarzane są Dane osobowe, a jeśli tak, do żądania dostępu do swoich Danych osobowych. Informacje o dostępie obejmują m. in. cele przetwarzania danych, kategorie przetwarzanych Danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, a przysługujące Klientowi, Gościom i Użytkownikowi prawo dostępu mogą ograniczać interesy innych osób. Klient, Gość i Użytkownik mają prawo do otrzymania kopii swoich Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Otrzymanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne.

b. prawo poprawiania danych – prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe,

c. prawo żądania usunięcia danych – prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia Danych osobowych, a Administrator Danych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane osobowe, jeśli zachodzi jedna z przesłanek określonych przez prawo,

d. prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

i. kwestionowania przez Klienta, Gościa i Użytkownika prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;

ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient, Gość lub Użytkownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

iii. Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi, Gościom lub Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

iv. Klient, Gość lub Użytkownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta, Gościa lub Użytkownika, których dane dotyczą;

e. prawo do sprzeciwu – prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych,

f. prawo do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Administratorowi Danych oraz ma prawo przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych, po spełnieniu przesłanek określonych przez przepisy prawa,

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Powyższe uprawnienia realizować można przez pisemne lub ustne zgłoszenie swoich żądań w siedzibie Administratora Danych lub pod adresem e-mail: sklep@sadva.pl.

3. Każde żądanie zostanie rozpoznanie niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni. 

4. Przetwarzanie Danych osobowych nie odbywa się na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania. 

Art. 6

Przekazywanie danych

1. Administrator Danych może zawierać pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem (Podmiot przetwarzający). Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa. Podmiotami przetwarzającymi mogą być szczególności takie podmioty, jak: firmy księgowe, audytorskie, świadczące usługi pomocy prawnej, usługi informatyczne, firmy kurierskie, pocztowe i inne podmioty, które umożliwiają proces sprzedaży, dostawy oraz posprzedażowy.

2. Podmioty przetwarzające będą podlegały zobowiązaniom umownym dotyczącym wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych Klientów, Gości i Użytkowników oraz przetwarzania tych danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora Danych.

3. Podane przez Klientów, Gości i Użytkowników Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

4. Dane osobowe Klientów, Gości i Użytkowników bez wyraźnej, odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Art. 7

Pozyskiwanie danych

1. W większości przypadków Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów, Gości i Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.sadva.pl oraz formularzy znajdujących się na stronie, w tym dotyczących procesów sprzedażowych i związanych z otrzymywaniem wiadomości marketingowych i handlowych (Newsletter), a także poprzez jej odwiedzenie i śledzenie aktywności na stronie internetowej. 

Art. 8

Środki bezpieczeństwa

1. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator Danych podejmuje odpowiednie środki w celu:

a. zapewnienia ochrony Danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ich ujawnieniem,

b. zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,

c. ochrony danych osobowych stosownie do poziomu ryzyka i szczególnych kategorii Danych osobowych.

2. Biorąc pod uwagę aktualny stan technologii, koszty, charakter, zakres, kontekst i cele operacji przetwarzania, jak również prawa i wolności osób fizycznych, działania będą obejmować w szczególności pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych, środki zapewniające poufność, integralność, dostępność i odporność, środki przywracania danych osobowych oraz procedury regularnego testowania, oceny i oceny skuteczności środków bezpieczeństwa.

Art. 9

Pytania

1. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z Polityką Prywatności i Cookies oraz przetwarzaniem Danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem Danych – listownie na adres siedziby Administratora Danych lub w formie elektronicznej – za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@sadva.pl.

Art. 10

Polityka Cookies

1. SADVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasinie (w ramach tego paragrafu zwana: Sadva) podczas udostępniana zawartości na swojej stronie internetowej www.sadva.pl stosuje pliki Cookies (tzw. ciasteczka), czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr zapisywane w przeglądarce internetowej Klienta, Gościa lub Użytkownika lub na dysku twardym komputera. Możliwe jest także używanie przez Sadva technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies. 

2. Zapisywane pliki Cookies zawierają zazwyczaj: unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu Klienta lub Gościa dane o urządzeniu, za pośrednictwem którego odwiedzana jest strona, jego parametry techniczne, takie jak: system operacyjny i wersja, rozdzielczość ekranu, zastosowana przeglądarka i jej wersja, adres IP i położenie z niego wynikające, nazwę domeny serwisu, z którego pochodzą, parametry techniczne urządzenia. 

3. Sadva ma możliwość odczytywania plików Cookies, które zapisały się na urządzeniu Klienta, Gościa lub Użytkownika.

4. Niektóre Cookies umożliwiają połączenie aktywności podczas przeglądania strony internetowej już w chwili, kiedy otwierane jest okno przeglądarki internetowej aż do jej zamknięcia. Po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, Cookies kasują się. Inne pozostają w urządzeniu przez ustawiony czas i aktywują się zawsze podczas odwiedzania strony internetowej, tworzącej poszczególne Cookies.

5. Pliki ciasteczek wykorzystywane są przez Sadva w następującym celu:

a. optymalizacji dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Klienta, Gościa lub Użytkownika, pozwalają one na rozpoznanie urządzenia Klienta, Gościa lub Użytkownika i przedstawienie strony w formie dostosowanej do jego potrzeb,

b. tworzenia statystyk umożliwiających sposób użytkowania strony pozwalających na ulepszenie ich zawartości i struktury,

c. utrzymania sesji przeglądarki internetowej Klienta, Gościa lub Użytkownika, dzięki czemu nie ma konieczności logowania się przy przejściu na kolejne podstrony serwisu,

d. przedstawieniu reklam dostosowanych do zainteresowań.

6. Sadva stosuje pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach:

a. uwierzytelniające,

b. zapewniające bezpieczeństwo i wykrywające nadużycia,

c. zbierające informacje o sposobie użycia stron WWW,

d. zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu,

e. pozwalające na lepsze dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań.

7. Zamieszczane przez serwer pliki Cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które są tymczasowe i pozostają w urządzeniu Klienta, Gościa lub Użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze stron www lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu Klienta, Gościa lub Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku Cookies.

8. Oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików Cookies w urządzeniu Klienta, Gościa lub Użytkownika, jednak w każdej chwili ustawienia dotyczące tych plików mogą zostać zmienione przez Klienta, Gościa lub Użytkownika. Zwykle możliwe jest całkowite zablokowanie ich pobierania lub wymuszenie informacji o każdorazowym zapisywaniu tych plików na urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania do przeglądania zawartości stron internetowych z jakiego korzysta Klienta, Gościa lub Użytkownika. Pomocne mogą być w tym celu następujące poradniki:

a. Mozilla Firefox,

b. Google Chome,

c. Microsoft Internet Explorer,

d. Opera,

e. Safari, 

f. Ubuntu.

9. Wyłączenie stosowania plików Cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub uniemożliwić działanie niektórych usług oferowanych przez stronę. Jeśli nie zostanie wyłączone korzystanie z plików Cookies, przyjmuje się, że wyrażono zgodę na ich używanie.

Art. 11

Newsletter

1. W razie wyrażenia przez Klienta, Gościa lub Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera, przekazane przez Klienta, Gościa lub Użytkownika Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sadva, aby kierować do Klienta, Gościa lub Użytkownika treści handlowe i marketingowe (Newsletter) drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail. 

2. Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww celach marketingowych, handlowych oraz związanych z obsługą wysyłki Newslettera jest: D SADVA Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie. Dane do kontaktu z Administratorem: SADVA Sp. z o.o. , ul. Wiejska 29, 62-020 Jasin , telefon: 519133121, e-mail: sklep@sadva.pl. (dalej: „Administrator”).

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obsługą wysyłki drogą elektroniczną newslettera, a także w celach handlowych i marketingowych.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”).

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora.

6. Klientowi Gościom oraz Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, Gościa, Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Klientowi, Gościom oraz Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Klientowi, Gościom oraz Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznaj, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania drogą elektroniczną informacji marketingowych, handlowych oraz newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych, handlowych oraz newslettera.

10. Dane Klienta, Gościa oraz Użytkownika, nie będą przekazywane innym podmiotom poza dostawcami systemów informatycznych i usług IT dla Administratora, podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi niezbędne do prawidłowej realizacji  przez Administratora wysyłki drogą elektroniczną informacji marketingowych, handlowych i newslettera.

11. Informujemy, że Klient, Gość bądź Użytkownik nie jest profilowany dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

12. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: sklep@sadva.pl

Art. 12

Prywatność dzieci

1. Formularze zbierające Dane osobowe w ramach strony internetowej, Pliki cookie i tym podobne technologie skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator Danych nie przetwarza świadomie Danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. 

Art. 13

Postanowienia końcowe

1. Jeśli w ramach przetwarzania Dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), takie przekazywanie Danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wymogów określonych przez Komisję Europejską albo na podstawie wyraźnej zgody.

2. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby skorzystać ze strony internetowej www.sadva.pl. Bez podania Danych osobowych nie jest możliwe skorzystanie z funkcjonalności strony internetowej www.sadva.pl, w szczególności zakup towarów dostępnych w Sklepie czy otrzymywanie treści marketingowych i handlowych (Newsletter).

3. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i Cookies, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, lub᠎ też rozszerzenia oferty dostępnej za pomocą strony internetowej www.sadva.pl. W związku z tym o wszelkich zmianach Administrator Danych będzie informował stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie.

4. Aktualna treść Polityki prywatności i Cookies obowiązuje od 03.12.2021 r.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE