1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne zasady aktywacji oraz użytkowania Karty Podarunkowej Sadva.

2. Użyte  w Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie:

a) Karta Podarunkowa SADVA (zwana dalej także: Kartą Podarunkową) to karta podarunkowa w formie fizycznego bonu towarowego wydanego na okaziciela uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sklepie Internetowym,

b) Wydawca - wydawca Karty Podarunkowej, tj. SADVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasinie, ul.Wiejska 29, 62-020 Jasin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885721, NIP:7773321744, REGON: 380270452, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł - w całości opłacony,

c) Nabywca - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje przekazania środków pieniężnych w złotych polskich na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej w zamian za wydanie Karty Podarunkowej,

d) Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym,

e) Sklep Internetowy - sklep internetowy Towarów oznaczonych marką SADVA prowadzony przez Wydawcę, dostępny na stronie internetowej: www.sadva.pl,

f) Towar/Towary - rzecz/rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do przekazania mu - w zamian za przekazanie przez niego kartą płatniczą lub kredytową bądź przelewem określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w polskich złotych - Karty Podarunkowej uprawniającej jej Użytkownika do zapłaty za Towar, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Internetowym po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.  

4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy kartą płatniczą lub kredytową bądź przelewem określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w polskich złotych w zamian za przekazanie Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w okresie jej ważności. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę przechodzą w całości na własność Wydawcy z chwilą wydania Karty Podarunkowej. Dla określenia daty przekazania środków pieniężnych w przypadku płatności bezgotówkowych decydujący jest moment uznania konta Wydawcy. 

5. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w polskich złotych (PLN) i równa jest ilości przekazanych przez Nabywcę środków pieniężnych na zasadach wskazanych w punkcie 4 powyżej. 

6. Karty podarunkowe posiadają odpowiadające ich wartości nominały 100 PLN, 150 PLN, 200 PLN, 300 PLN i 500 PLN.

2. WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela.

2. O wydanie Karty Podarunkowej Nabywca może zawnioskować mailowo przez zgłoszenie na adres poczty elektronicznej Wydawcy: __sklep@sadva.pl_, telefonicznie przez zgłoszenie pod numerem telefonu: 519 133 121 bądź poprzez zakup Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym. 

3. Wnioskując o wydanie Karty Podarunkowej Nabywca zobowiązany jest podać Wydawcy dane do wysyłki Karty Podarunkowej (imię oraz nazwisko bądź nazwę i kompletny adres). Nabywca poda Wydawcy adres poczty elektronicznej w celu przesłania informacji o ewentualnej zmianie treści Regulaminu, o której mowa w ustępie 7 punkt 7.

4. Kwota przekazanych Wydawcy przez Nabywcę środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty Podarunkowej. Po prze-kazaniu środków pieniężnych przez Nabywcę, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Wydawcę oraz podaniu danych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Wydawca niezwłocznie wyśle Kartę Podarunkową Nabywcy.

5. Zakup i aktywacja Karty Podarunkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom.

6. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje w chwili jej wydania, tj. otrzymania przez Nabywcę. 

7. Wydawca nie obciąża Nabywcy lub Użytkownika za wydanie lub korzystanie z Karty Podarunkowej. 

8. Nie jest możliwe anulowanie zasilenia na Karcie Podarunkowej. 

9.  Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia jej wydania. Po upływie powyższego terminu Karta traci ważność. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony z zastrzeżeniem postanowienia punktu 6 ustęp 4 poniżej. 

10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych, które pozostaną niewykorzystane na Karcie Podarunkowej pomimo upływu terminu jej ważności.

11. Nabywca po przekazaniu Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich otrzyma zasilenie Karty Podarunkowej w kwocie równej wartości aktywacji Karty Podarunkowej. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym i nie podlegają oprocentowaniu.

12. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika na zasilenie Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniona przez Wydawcę na inną kartę tego typu. 

13. Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki przy użyciu Karty Podarunkowej. 

3. ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

1. Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie w Sklepie Internetowym dostępnym na stronie internetowej: www.sadva.pl.

2. Nie obowiązuje minimalna kwota zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej.

3. Zrealizować można wyłącznie Kartę Podarunkową aktywną.

4. Płatność Kartą Podarunkową następuje przy płatności internetowej poprzez wpisanie kodu rabatowego znajdującego się na Karcie Podarunkowej w odpowiednim miejscu w formularzu zakupów na Stronie Internetowej. 

5. Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową jednokrotnie, tj. przy jednej tylko transakcji zakupu Towarów na Stronie Internetowej.

6. Gdy przy realizacji Karty Podarunkowej wartość otrzymanego Towaru jest niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie Podarunkowej i nie jest fizycznie wydawana Użytkownikowi. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych, które pozostaną niewykorzystane na Karcie Podarunkowej po posłużeniu się Kartą Podarunkową na warunkach wskazanych w ustępie 5 powyżej. 

7. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym dopuszczalnym w Sklepie Internetowym, gdy wartość Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej.

8. Do zakupu Towarów z użyciem Karty Podarunkowej będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Podarunkowej bez względu na fakt legalności wejścia w jej posiadanie. 

9. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

 a uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;

 b braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego Towaru;

 c braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).

10. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z siły wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. awarii systemu informatycznego itp.

11. W przypadku trwałego i nieodwracalnego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty Podarunkowej będzie możliwa – wypłaci jej Użytkownikowi lub Nabywcy kwotę odpowiadającą

stanowi Karty Podarunkowej. W takim przypadku dana Karta Podarunkowa zostanie unieważniona.

 4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Od chwili wydania Nabywcy Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową, w tym za jej utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież. 

2. Nie jest możliwe zgłoszenie Wydawcy zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty Podarunkowej bądź dokonanie jej zablokowania. 

3. Transakcja dokonana przy pomocy Karty Podarunkowej jest ważna bez względu na to czy Użytkownik wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony. Wydawca nie jest w stanie zweryfikować Nabywcy lub Użytkownika. 

5. REKLAMACJE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane przez Nabywcę lub Użytkownika telefonicznie pod numerem telefonu: _519  133 121_____, mailowo na adres poczty elektronicznej: __sklep@sadva.pl_bądź pisemnie na adres: _62-020 Jasin ul. Wiejska 29 (w przypadku reklamacji mailowych bądź pisemnych reklamacje należy opatrzyć dopiskiem „reklamacja Karty Podarunkowej”).

2. Wydawca rozpozna reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. 

6. ZWROTY TOWARÓW

1. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży Towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu Karty Podarunkowej. Saldo Karty zostanie wówczas powiększone przez Wydawcę o równowartość kwoty, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych Towarów.

2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży Towarów zakupionych częściowo przy użyciu Karty Podarunkowej, a częściowo gotówką, kartą płatniczą lub kredytową bądź przelewem zwrot pieniędzy nastąpi w odpowiednich częściach przy użyciu Karty Podarunkowej oraz innej formy odpowiadającej użytej do transakcji formie płatności. 

3. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży Towarów zakupionych gotówką, kartą płatniczą lub kredytową bądź przelewem istnieje możliwość zwrotu Towarów w zamian za Kartę Podarunkową o określonej wartości, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na taka formę rozliczenia. 

4. Zwrot wartości Towaru wydłuża ważność Karty Podarunkowej o okres 12 miesięcy.

5. Darmowy zwrot obowiązuje tylko przy zamówieniach z wybraną opcją dostawy InPost Paczkomaty. W przypadku Kuriera DPD zwracana jest kwota 10zł.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na pisemne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

2. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta Podarunkowa jest znakiem legitymacyjnym - elektroniczną formą bonu towarowego.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

4. Reklamacje konsumenckie uregulowane są przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Wydawcy pod adresem: www.sadva.pl/_.

6. Nabywca przez nabycie Karty Podarunkowej oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Użytkownik przez użycie Karty Podarunkowej oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. 

7. Wydawcy przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w tym w zakresie zakończenia wydawania Kart Podarunkowych. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. In-formacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej pod adresem: www.sadva.pl/____________ oraz przekazana drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Nabywcę.