POLITYKA PRYWATNOŚCI SADVA

 

Art. 1. 

Ochrona prywatności

 

1. Celem niniejszej Polityki Prywatności SADVA jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez SADVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy ul. Leonida Teligi 3, wpisanądo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000732399, posiadającą NIP: 7773321744, REGON: 380270452 oraz kapitał zakładowy w wysokości PLN w całości opłacony (zwaną dalej: „Sprzedającym).

2. Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”), jest Sprzedający.

3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient (zwane dalej: „Danymi osobowymi”), są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

4. Odbiorcami Danych osobowych są osoby działające na rzecz Sprzedającego odpowiedzialne za obsługę serwisu internetowego sadva.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Sprzedającego (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

 

Art. 2. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

1. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży czy udzielenie obsługi posprzedażowej.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta regulaminu danej usługi bądź prowadzonej sprzedaży, b) konieczności wykonania przez Sprzedającego umowy na rzecz Klienta lub c) uzasadnionego interesu Sprzedającego (np. obrony przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

3. Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Klientów do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony internetowej sadva.pl. Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych administratorowi.

4. Dane Klientów mogą być udostępniane innym Klientom, w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

 

Art. 3.  

Zakres przetwarzania Danych osobowych

 

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z jego działalnością, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), prowadzenia programu lojalnościowego, a także archiwizacji wykonanych usług bądź transakcji.

2. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom informacji o Administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez administratora, a także w celach statystycznych.

3. Administrator może wykorzystywać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach ochrony interesów Klientów bądź wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości bądź nadużyć oraz technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie w celu ustalenia domyślnego języku interfejsu użytkownika dla danego regionu).

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w sadva.pl. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych) czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Administratora).

5. Podczas korzystania przez Klienta ze stron internetowych w domenie sadva.pl, zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie) dane informatyczne (pliki cookies), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem cookies jest ułatwienie przeglądania zasobów strony internetowej przy kolejnych wizytach. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.

 

Art. 5. 

Kontrola przetwarzania Danych osobowych

 

1. Administrator zapewnia osobom, których Dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami.

2. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane.

3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:  ……. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

 

Art. 6.  

Przekazywanie i udostępnianie Danych osobowych

 

1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

2. Dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcom Usług, którzy realizują określone zadania w imieniu Sprzedającego, w tym podmiotom:

dostarczającym usługi związane z technologiami (np. wsparcie strony internetowej sadva.pl),

przetwarzającym płatności w sklepie internetowym,

świadczącym usługi kurierskie,

zajmującym się obsługą prawną i księgową Administratora.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Klientów dostawą Produktów.